§ 1 GELDIGHEIDSGEBIED, VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de door Uitdemouwen BV, Regulierenring 2e, 3981 LB Bunnik Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 65903102 (hierna: UITDEMOUWEN.NL) beschikbaar gestelde website www.uitdemouwen.nl (hierna: PLATFORM) voor het opzetten van particuliere en non-profit geldinzamelingsacties (hierna: ACTIES), welke worden opgezet door de actie-captain (hierna: AANVOERDER), middels het verlenen van (kleine) particuliere diensten, het verrichten van (sportieve)tegenprestaties door deelnemers (hierna: DOENERS) en door giften van DONATEURS. De diensten en of prestaties worden door DOENERS uitgevoerd voor de partij die hier opdracht voor geeft (hierna: OPDRACHTGEVER) na onderlinge afstemming en met instemming van het gebruiken van de faciliterende diensten van UITDEMOUWEN.NL. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden toegestaan door UITDEMOUWEN.NL.
 2. De overeenkomst inzake de diensten en prestaties worden rechtstreeks door het OPDRACHTGEVER gesloten met de door het OPDRACHTGEVER gekozen DOENER in het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis. UITDEMOUWEN.NL is in de overeenkomst voor de diensten en prestaties tussen de DOENER en de OPDRACHTGEVER geen partij en treedt slechts op als facilitator voor acties waar DOENERS en OPDRACHTGEVER zich aan verbinden.
 3. Wanneer zowel AANVOERDER, DOENER, OPDRACHTGEVER als DONATEUR wordt in volgende artikelen aangesproken gebruiken we de term DEELNEMER(S).

§ 2 GEBRUIK

 1. UITDEMOUWEN.NL stelt de DEELNEMERS een platform beschikbaar voor om samen geld in te zamelen voor een ACTIE. Het gebruik van het platform en de diensten van UITDEMOUWEN.NL zijn voor de DEELNEMERS kosteloos. Tijdens het eerste gebruik van het platform en de het opzetten van een ACTIE, het aanmelden als DOENER of OPDRACHTGEVER dienen de DEELNEMERS zich te registreren op het platform en deze Algemene Voorwaarden te accepteren. UITDEMOUWEN.NL bevestigt de activatie van een account aan de DEELNEMER per e-mail. Met deze bevestiging komt de gebruiksovereenkomst met UITDEMOUWEN.NL tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De DEELNEMER is verplicht bij de registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot zijn identiteit, profielfoto, actiedoelfoto, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wanneer van toepassing bank- of creditcardgegevens. Wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst dient hij onmiddellijk mede te delen aan UITDEMOUWEN.NL door zijn gebruikersaccount aan te passen.
 3. De AANVOERDER verplicht zich tot het verstrekken van een recente profielfoto en geldig Nederlands identiteitsbewijs. Deze documenten worden via de upload aan zijn profiel toegevoegd. Het identiteitsbewijs wordt niet gedeeld, maar geldt als extra zekerstelling voor de deelnemers aan de actie. Bij registratie dient de AANVOERDER ouder dan 18 jaar zijn.

§ 3 ACTIE

 1. De AANVOERDER maakt een ACTIE aan voor een door hem aangedragen doel. De AANVOERDER verplicht zich dat de door hem verstrekte gegevens zoals actiedoel, rekeningnummer, profielfoto, actieonderwerpfoto en identiteitsbewijs, correct en naar waarheid ingevuld zijn. Tevens verplicht de AANVOERDER zich om de actiegelden aan te wenden aan het door hem aangedragen actie-doel.
 2. De AANVOERDER stemt in met het juist en periodiek informeren van alle DEELNEMERS over het verloop van de actie. De aanvoerder geeft UITDEMOUWEN.NL toestemming en verleent medewerking om alle DEELNEMERS periodiek te informeren over de actie tijdens en na de actie. De AANVOERDER zal tevens aan het einde van de actie meewerken aan een beknopte verslaglegging van de actie middels het delen van een foto van het gerealiseerde doel met een korte zin. De AANVOERDER stemt in dat UITDEMOUWEN.NL deze foto en zin gebruikt voor promotionele doeleinden. De AANVOERDER kent UITDEMOUWEN.NL met het verzenden van het beeldmateriaal en tekst kosteloos de ruimtelijk en tijdelijk onbeperkte gebruiksrechten toe.
 3. De AANVOERDER verplicht zich om zich behoorlijk te gedragen en zich als verantwoordelijk aanspreekpunt op te stellen naar DEELNEMERS van de ACTIE.
 4. Na afloop van de ACTIE ontvangt de AANVOERDER de actiegelden op het door hem opgegeven rekeningnummer. De DEELNEMERS en de AANVOERDER in het bijzonder accepteert dat tijdens de duur van de ACTIE tot de uitkering van de gelden de ACTIE- en AANVOERDER niet aangepast kunnen worden.
 5. De AANVOERDER verplicht zich om slechts ACTIES te starten die passen in de geest van UITDEMOUWEN.NL. UITDEMOUWEN.NL mag eenzijdig beoordelen of een aangemaakte ACTIE passend is. UITDEMOUWEN.NL heeft te aller tijden het recht om ACTIES eenzijdig te verwijderen.
 6. De AANVOERDER is zich ervan bewust dat een actietitel slechts eenmalig aangemaakt kan worden en dat UITDEMOUWEN.NL niet verantwoordelijk is voor de controle van de juistheid van de actietitel danwel de actietitel kan aanpassen.

§ 4 OPDRACHTEN

 1. De OPDRACHTGEVER dient via de chatfunctie op het PLATFORM, een plaats, tijd, tarief en te leveren diensten of tegenprestatie overeen te komen met een DOENER (hierna te noemen OPDRACHT).
 2. De door het OPDRACHTGEVER bevestigde OPDRACHTEN zijn een bindend aanbod van de OPDRACHTGEVER aan de door UITDEMOUWEN.NL gevonden of door de OPDRACHTGEVER bij de aanvraag geselecteerde DOENER voor de levering van een dienst of tegenprestatie.
 3. De OPDRACHTGEVER en de DOENER komen tot een afspraak en tariefstelling. De DOENER voert de tariefstelling op het PLATFORM in en de OPDRACHTGEVER bevestigt deze.
 4. Na bevestiging van de OPDRACHTGEVER op de door de DOENER voorgestelde tariefstelling verstuurt UITDEMOUWEN.NL een opdrachtbevestiging per e-mail. Met deze bevestiging wordt de overeenkomst tussen de OPDRACHTGEVER en DOENER (hierna te noemen DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST) gesloten.
 5. Na het uitvoeren van de OPDRACHT bevestigt de DOENER dit op het PLATFORM. De OPDRACHTGEVER ontvangt via e-mail een bevestiging van het afronden van de OPDRACHT. In deze e-mail is tevens een betalingsverzoek opgenomen.
 6. De OPDRACHTGEVER verplicht zich om de betaling binnen 48 uur na ontvangst van het betalingsverzoek op het door de OPDRACHTGEVER bij UITDEMOUWEN.NL opgegeven email-adres te hebben ontvangen. Bij geen betaling binnen 48 uur of bij geschillen ontvangt de AANVOERDER een notificatie. De AANVOERDER zal dan namens de DOENER contact opnemen met het de OPDRACHTGEVER.
 7. Indien DEELNEMERS nog geen 18 jaar zijn is de AANVOERDER verantwoordelijk voor de inhoud van en het naleven van de gemaakte afspraken.
 8. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het opdrachtbevestiging, de gemaakte afspraken op het platform, deze algemene voorwaarden, het geldende verbintenissenrecht en eventuele overige overeenkomsten tussen de OPDRACHTGEVER en de DOENER. De DOENER en de AANVOERDER is geen werknemer van UITDEMOUWEN.NL en UITDEMOUWEN.NL bemiddelt niet voor DOENERS en de OPDRACHTGEVER voor het leveren van diensten en tegenprestaties, noch het naleven van gemaakte afspraken en betalingen.
 9. Alle DEELNEMERS verplichten zich om slechts OPDRACHTEN aan te bieden en uit te voeren die passen in de geest van UITDEMOUWEN.NL. UITDEMOUWEN.NL mag eenzijdig beoordelen of een DOENER aanbod passend is binnen de geest van het PLATFORM danwel de overeenkomst tussen de OPDRACHTGEVER en DOENER passend is binnen de geest van het PLATFORM. UITDEMOUWEN.NL heeft te aller tijden het recht om niet passende DOENERS of OPDRACHTGEVERS eenzijdig te verwijderen.
 10. Alle betalingen van de OPDRACHTGEVERS en DONATEURS aan het door de AANVOERDER opgegeven rekeningnummer de verlopen via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder. UITDEMOUWEN.NL is niet verantwoordelijk voor een controle op de juistheid van het rekeningnummer.

§ 5 PLICHTEN VAN UITDEMOUWEN.NL

 1. UITDEMOUWEN.NL beheert het platform en neemt via het platform verzoeken de OPDRACHTGEVER in ontvangst en stuurt ter aanvaarding van een verzoek deze door naar de door het ADRESJE geselecteerde DOENER. UITDEMOUWEN.NL is niet verplicht ervoor te zorgen dat een verzoek door de DOENER wordt aanvaard.
 2. UITDEMOUWEN.NL geeft de mogelijkheid om aangemaakte acties direct te delen via social media en e-mail en hierdoor te zorgen dat het doelbedrag snel wordt opgehaald. UITDEMOUWEN.NL is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze verspreiding. Ook kan UITDEMOUWEN.NL niet verantwoordelijk worden gehouden voor verstoringen die zich buiten het platform afspelen.
 3. UITDEMOUWEN.NL doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. UITDEMOUWEN.NL heeft het recht de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.
 4. UITDEMOUWEN.NL beheert een gebruikersaccount voor de DEELNEMER en stelt hem daarvoor persoonlijke toegangsgegevens beschikbaar. De toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden. Middels het persoonsgebonden gebruikersaccount op het UITDEMOUWEN.NL platform kan de DEELNEMER inzage hebben in lopende acties en de specifieke rollen van de DEELNEMER.
 5. UITDEMOUWEN.NL verstuurt verzoeken van het de OPDRACHTGEVER aan een bepaalde DOENER als de OPDRACHTGEVER deze DOENER heeft geselecteerd als favoriete dienstverlener (ook dan bepaalt alleen de DOENER of hij het aanbod aanvaardt). UITDEMOUWEN.NL is niet aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomsten door de DOENER danwel de daarwerkelijke betaling van de OPDRACHTGEVER na afloop.
 6. UITDEMOUWEN.NL biedt zowel de OPDRACHTGEVER als DOENER de mogelijkheid om een geschil voor te leggen bij de AANVOERDER van de actie. Beide kunnen via de link op de actiepagina de de OPDRACHTGEVER benaderen. UITDEMOUWEN.NL stimuleert de de OPDRACHTGEVER om direct en correct te bemiddelen wanneer er vragen of geschillen zijn. UITDEMOUWEN.NL bemiddelt zelf niet in geschillen en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
 7. Nadat een actie is afgerond keert de gelicentieerde betalingsdienstaanbieder de actieopbrengsten uit aan het door de AANVOERDER opgegeven rekening nummer. De uitkering is de som van alle daardwerkelijk ontvangen betalingen binnen de actie minus service- en transactiekosten. UITDEMOUWEN.NL stuurt na afloop van de actie alle deelnemers een bericht waarin wordt aangegeven hoeveel er is uitgekeerd en op welk rekeningnummer dit is geweest.

§ 6 BEOORDELINGEN (NIET BESCHIKBAAR IN DE BETA VERSIE)

 1. Nadat de DOENER zijn prestatie heeft geleverd, ontvangt de OPDRACHTGEVER een e-mail van UITDEMOUWEN.NL met een verzoek om de DOENER te beoordelen. De de OPDRACHTGEVER kan de DOENER na levering van de overeenkomen dienst beoordelen door sterren toe te kennen (BEOORDELINGEN). Behalve de (uitvoering van de) dienst kunnen hierbij ook de stiptheid en vriendelijkheid worden beoordeeld en kunnen in een commentaarveld andere mededelingen worden ingevoerd.
 2. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Ze dienen op redelijke en zakelijke wijze te worden opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhoud hebben. Beoordelingen die niet voldoen aan het bovenstaande, worden niet gepubliceerd en respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven altijd uitingen weer van de DEELNEMERS en niet die van UITDEMOUWEN.NL . UITDEMOUWEN.NL controleert beoordelingen regelmatig. UITDEMOUWEN.NL bekijkt gerechtvaardigde klachten over beoordelingen en neemt – indien nodig – maatregelen.
 3. De DEELNEMER kent UITDEMOUWEN.NL met het verzenden van de beoordeling kosteloos de ruimtelijk en tijdelijk onbeperkte gebruiksrechten op zijn beoordelingstekst toe. HELPLING heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden en deze te publiceren.

§ 7 ANNULERINGEN, OMBOEKINGEN

 1. OPDRACHTGEVERS kunnen bevestigde boekingsaanvragen onder de in onderstaand lid 2 genoemde voorwaarden annuleren en omboeken.
 2. Een annulering of omboeking die minimaal 24 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 24 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, kunnen door de DOENER kosten ter hoogte van de prijs voor één uur van de geboekte dienst in rekening worden gebracht.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. UITDEMOUWEN.NL treedt slechts op als facilitator en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst door de DOENER en voor schade die de OPDRACHTGEVER eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten.
 2. UITDEMOUWEN.NL is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van de schadeclaim en kan een eventuele vergoeding niet garanderen. De afhandeling van aanspraken tegenover de aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de DEELNEMERS. Aangezien een DOENER voor een OPDRACHTGEVER een vriendendienst om niet levert, zou een verzekeraars eventuele schade kunnen dekken onder ‘vriendendiensten’ binnen de aansprakelijkheidsverzekering. DEELNEMERS wordt daarom aangeraden om voor het uitvoeren van de OPDRACHT bij hun verzekeraar hier navraag naar te doen.
 3. UITDEMOUWEN.NL ziet toe op een juist gebruik van het PLATFORM. UITDEMOUWEN.NL is echter niet aansprakelijk voor de door haar DEELNEMERS verstrekte inhoud als ook de door de DEELNEMERS verstrekte gegevens.
 4. UITDEMOUWEN.NL is niet aansprakelijk voor daadwerkelijke uitbetaling van de OPDRACHTGEVER. Wanneer hier een geschil is, dient men zich te wenden naar de AANVOERDER.
 5. Voor het overige is UITDEMOUWEN.NL conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet-contractuele plichten door UITDEMOUWEN.NL. UITDEMOUWEN.NL is echter alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid van UITDEMOUWEN.NL. Bij grove nalatigheid is UITDEMOUWEN.NL alleen aansprakelijk (1) voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en (2) voor schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming vereist is om een behoorlijke uitvoering van de gebruiksovereenkomst mogelijk te maken en op de nakoming waarvan de DEELNEMER redelijkerwijs vertrouwt en mag vertrouwen (centrale contractuele verplichting)).
 6. De pagina’s van WWW.UITDEMOUWEN.NL als ook de social media uitingen van UITDEMOUWEN.NL op social media als Facebook en Twitter bevatten ook links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud UITDEMOUWEN.NL mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. UITDEMOUWEN.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en social media kanalen.

§ 9 LOOPTIJD, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de registratie aan de DEELNEMER en de vrijgave van het platformgebruik door UITDEMOUWEN.NL en is gesloten voor onbepaalde tijd.
 2. De gebruiksovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden (stuur een e-mail aan opzeggen@uitdemouwen.nl met als onderwerp opzegging). De bij opzegging nog lopende ACTIES zullen met inachtneming van Artikel 3.2 n 7.2 worden afgewikkeld.

§ 10 Informatie over privacy

 1. UITDEMOUWEN.NL verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de DEELNEMERS, die op het platform gepubliceerd en vrij toegankelijk zijn, conform de regelingen van de privacybescherming (privacyverklaring).
 2. UITDEMOUWEN.NL zal de DEELNEMER diens gegevens inclusief de gegevens over door de DEELNEMER geboekte diensten gedurende de looptijd van een ACTIE beschikbaar stellen in het persoonlijke Dashboard en een mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de DEELNEMER zich op het platform aan te melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.
 3. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de DEELNEMER akkoord dat de door hem of haar verstrekte naam en pasfoto zichtbaar worden voor andere geïnteresseerden in de ACTIE. Tevens gaat de AANVOERDER ermee akkoord dat via ‘stuur een bericht’ functie op de ACTIEPAGINA het opgegeven emailadres van de AANVOERDER zichtbaar is.

§ 11 Slotbepalingen

 1. De DEELNEMER gaat ermee akkoord dat UITDEMOUWEN.NL tijdens het gebruik van het platform (actief account) en tot zes maanden na deactivering van het account per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het platform te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.
 2. Daarnaast behoudt UITDEMOUWEN.NL zich het recht voor in een gepast kader eventueel productmonsters (product samples) te plaatsen bij de DEELNEMERS. De DEELNEMER kan UITDEMOUWEN.NL er te allen tijde over informeren dat hij geen gratis monsters wenst te ontvangen.
 3. UITDEMOUWEN.NL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk vier weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de klant, tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien de DEELNEMER niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.

PRIVACYVERKLARING

WWW.UITDEMOUWEN.NL

VERSIE: JULI 2016

Verantwoordelijk rechtspersoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform UITDEMOUWEN.NL (hierna „Platform“) is Uitdemouwen BV, Regulierenring 2e, 3981 LB Bunnik Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 65903102 (hierna: UITDEMOUWEN.NL).

UITDEMOUWEN.NL neemt de privacy van bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, gebruikers en partners (de dienstverleners) zeer serieus. Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door UITDEMOUWEN.NL geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres, pasfoto en in geval van AANVOERDER een geldig identiteitsbewijs. Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Het beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van registreerde personen die door het gebruik van dit platform bij willen dragen aan geldinzamelingsacties (hierna „DEELNEMERS “) en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of partner te registreren. Zowel AANVOERDER, DOENER, OPDRACHTGEVER als DONATEUR worden aangesproken onder de titel “DEELNEMERS”.

U kunt deze privacyverklaring via uw browser opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van UITDEMOUWEN.NL met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen per e-mail via PRIVACY@UITDEMOUWEN.NL.

*met koppelen wordt in deze verklaring bedoeld het tot stand brengen van een afspraak tusssen DEELNEMERS.

Inhoudsopgave

 1. Privacyverklaring voor DEELNEMERS
 2. Privacyverklaring voor alle BEZOEKERS van het platform
 3. Informatie en verwijdering

I. Privacyverklaring voor DEELNEMERS

Indien u als DEELNEMER op het platform deelneemt, verzamelt UITDEMOUWEN.NL de volgende persoonsgegevens en informatie in verband met de door u verzochte diensten en slaat deze op in een voor u toegankelijk gebruikersprofiel: e-mailadres, locatie-informatie, actie waaraan u zich verbindt, profielfoto en mogelijk gekoppelde facebook profiel (hierna gezamenlijk „gegevens-profiel gebruiker“); type diensten of prestaties, tarieven en chatgeschiedenis, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening (hierna gezamenlijk „Boekingsgegevens“); tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een gebruikersprofiel; Onmiddellijk na het afsluiten van uw boeking verzamelt UITDEMOUWEN.NL daarover de volgende optionele informatie, voor zover die door u wordt aangegeven (hierna gezamenlijk „additionele informatie“). UITDEMOUWEN.NL gebruikt de gegevens van het gebruikersprofiel, boekingsgegevens en additionele informatie voor de koppeling van DEELNEMERS.

Aanvullend op bovenstaande wordt er voor de ACTIE en de AANVOERDER aanvullende gegevens verzameld. Een ACTIE wordt door een AANVOERDER aangemaakt. UITDEMOUWEN.NL verzameld voor de ACTIE adresgegevens, bankgegevens van een Nederlandse bank, een actietitel en een actieomschrijving alsmede de actie duur en het doelbedrag. De actie wordt beheerd door de AANVOERDER. Derhalve wordt de AANVOERDER gevraagd te verklaren dat de AANVOERDER ouder dan 18 is en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Gedurende de actie kan via een button op de actiepagina contact worden gezocht met de AANVOERDER. Bij het klikken op deze button zal de contactzoeker het emailadres van de AANVOERDER in beeld krijgen.

Indien de werkzaamheden van UITDEMOUWEN.NL tot het sluiten van een overeenkomst tussen DOENER en OPDRACHTGEVER leidt, dan verwerkt en gebruikt UITDEMOUWEN.NL de gegevens van uw gebruiksprofiel zoals die in de toepasselijke „Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.uitdemouwen.nl, die via www.UITDEMOUWEN.NL.nl geboekt worden” nader zijn omschreven, met als doel de facturering en de nodige nazorg, alsmede de berekening van de service- en transactiekosten die door UITDEMOUWEN.NL worden verrekend aan het einde van een ACTIE. Hierbij geeft u UITDEMOUWEN.NL de optie om de informatie van het gebruikersprofiel te verstrekken aan derden, en hiermee wordt bedoeld specifiek gelieerde bedrijven in het netwerk van UITDEMOUWEN.NL waarmee UITDEMOUWEN.NL een samenwerking is aangegaan. Het verstrekken van deze informatie wordt slechts gedaan om gratis aanvullende informatie en/of producten aan te bieden.

Indien u op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om voltooide opdrachten te beoordelen (niet aanwezig in de beta-versie), verzamelt, verwerkt en gebruikt UITDEMOUWEN.NL de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Daarnaast slaat UITDEMOUWEN.NL de door de OPDRACHTGEVER, en door een DOENER volbrachte dienst, alsmede de namens de AANVOERDER opgestelde aftekeningen op in uw gebruikersprofiel, om u op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen. Indien u toestemming geeft om commerciële uitingen te ontvangen van UITDEMOUWEN.NL, verzamelt, verwerkt en gebruikt UITDEMOUWEN.NL de gegevens van uw gebruikersprofiel, boekingen en additionele informatie alsook de inlogtijden van uw gebruikersprofiel, om uw gebruikersvoorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde via een e-mail aan PRIVACY@UITDEMOUWEN.NL herroepen.

Tevens kunt u uw additionele informatie en gegevens van uw gebruikersprofiel te allen tijde in uw gebruikersprofiel wijzigen met dien verstande dat dit voor de AANVOERDER tijdens een lopende ACTIE niet mogelijk is. Indien u uw gebruikersprofiel van het platform verwijdert, zal UITDEMOUWEN.NL uw gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken. Het hierboven, en in onderdeel II. genoemde gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens door UITDEMOUWEN.NL vindt slechts plaats voor zover dat voor de koppeling of tussen de DEELNEMERS noodzakelijk is, of voor zover verdergaand gebruik door deze privacyverklaring wordt geregeld of toegestaan.

II. Privacyverklaring voor alle BEZOEKERS van het platform

UITDEMOUWEN.NL gebruikt cookies (tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om het gebruik van onze website te analyseren) slechts om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van www.UITDEMOUWEN.NL te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar een sessie-ID (sessie code) die buiten de UITDEMOUWEN.NL website geen betekenis heeft. Op basis van deze gegevens kan uw identiteit niet worden vastgesteld. De website www.UITDEMOUWEN.NL maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA ( “Google”). Google gebruikt hierbij cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics gebruikt op www.UITDEMOUWEN.NL de code „gat._anonymizeIp();“ het IP-adres van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese Unie, of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de website door de partners te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kan het gebruik van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. In dat geval zal de functionaliteit van www.UITDEMOUWEN.NL mogelijk worden beperkt. U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van Google Analytics te voorkomen. The add-on kan worden geïnstalleerd door op de volgende link te klikken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

III. Informatieverstrekking en verwijdering

U heeft het recht om de gegevens op te vragen die UITDEMOUWEN.NL over u heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw, incorrecte, persoonlijke gegevens alsook de verwijdering van onrechtmatig verkregen of opgeslagen persoonlijke informatie. Neem voor de correctie of verwijdering van uw gegevens contact op met PRIVACY@UITDEMOUWEN.NL